Keskusta
12.10.2019

Tuuli kääntyy ruoka­kes­kus­te­lussa

Tuu­li on kään­ty­mäs­sä ko­ti­mai­ses­sa ruo­ka­kes­kus­te­lus­sa.

IL­TA-SA­NO­MIEN an­si­o­kas, Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­va re­por­taa­si suo­ma­lai­sen leh­män il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta on saa­nut mo­net ky­see­na­lais­ta­maan yk­si­puo­lis­ta mant­raa ko­ti­mai­sen mai­don ja li­han tuo­tan­non hai­tal­li­suu­des­ta.

Leh­ti muis­tut­taa, et­tä ko­ti­mai­sen tuo­tan­non ra­joit­ta­mi­sen seu­raus on tuon­ti­ruo­an li­sään­ty­mi­nen. Sil­loin mai­to, liha ja muut elin­tar­vik­keet tuo­te­taan ai­van toi­sen­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa.

Suo­mes­sa mai­don tuo­tan­toon liit­tyy olen­nai­ses­ti hiil­tä si­to­va nur­mi­vil­je­ly, jos­ta teh­dään leh­män rehu. Nyt nur­mel­la ole­van maan käyt­tä­mi­nen ih­mi­sel­le kel­paa­van yk­si­vuo­ti­sen kas­vin vil­je­lyyn voi­si jopa li­sä­tä ra­vin­ne- ja kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä.

LAN­NANkäyt­tä­mi­nen en­tis­tä enem­män bi­o­kaa­sun tuo­tan­toon pa­ran­taa en­ti­ses­tään nau­ta­ti­lo­jen hii­li­ta­set­ta.

Myös Hel­sin­gin Sa­no­mien tuo­rees­sa pää­kir­joi­tuk­ses­sa to­de­taan, et­tä eläi­miä tar­vi­taan tuo­tan­to­ket­jus­sa, jot­ta voim­me pi­tää huol­ta maa­pe­räs­täm­me. ”Ruo­an riit­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­nen on kaik­kien mai­den tär­keim­piä ta­voit­tei­ta”, pää­kir­joi­tuk­ses­sa to­de­taan vii­saas­ti.

Nämä ulos­tu­lot val­ta­kun­nan pää­me­di­ois­sa ovat tär­kei­tä, sil­lä jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa elää sit­ke­äs­ti ko­via väit­tei­tä.

HIL­JAT­TAIN ko­koo­muk­sen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu esit­ti, et­tä mai­toa ei pi­täi­si tar­jo­ta lain­kaan Hel­sin­gin kau­pun­gin yk­si­köis­sä, ku­ten kou­luis­sa tai van­hain­ko­deis­sa.

Aloit­teen mu­kaan mai­don ku­lu­tuk­sen leik­kaus vä­hen­täi­si pääs­tö­jä, ei­kä ih­mi­nen tar­vit­se mai­toa.

Ra­vit­se­mu­sa­si­an­tun­ti­joi­den mu­kaan mai­to on kui­ten­kin tär­keä vi­ta­mii­nien läh­de juu­ri lap­sil­le ja van­huk­sil­le, jot­ka käyt­tä­vät kau­pun­gin pal­ve­lui­ta. Ky­sees­sä tai­si ol­la sääs­tö­kei­no ei­kä mi­kään il­mas­to­te­ko.

Vas­ta­ve­to­na kes­kus­ta­lai­set val­tuu­te­tut ovat­kin lait­ta­neet mo­nis­sa kun­nis­sa liik­keel­le aloit­tei­ta, joil­la edis­te­tään ko­ti­mai­sen lä­hi­ruo­an käyt­töä.

SUO­MA­LAI­SET vil­je­li­jät ovat tur­haan saa­neet kan­taa har­teil­laan syn­te­jä, joi­ta he ei­vät ole teh­neet. Suo­ma­lai­sen por­saan re­hun ta­kia ei kaa­de­ta sa­de­met­sää Ama­zo­nil­la. Leh­mäm­me ve­si­ja­lan­jäl­ki on ihan tois­ta luok­kaa ja poh­ja­ve­tem­me run­saat. Myös maa­ta­lou­den fos­fo­ri­pääs­töt ovat tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan vä­hen­ty­neet olen­nai­ses­ti.

Suo­men EU-pu­heen­joh­ta­juus on tar­jon­nut mah­dol­li­suu­den esi­tel­lä tuo­tan­tom­me vah­vuuk­sia myös laa­jem­min. Meil­lä eläin­ten hy­vin­voin­ti, eläin­tau­tien tor­jun­ta ja an­ti­bi­oot­tien vä­häi­nen käyt­tö ote­taan va­ka­vas­ti. Si­oil­la on sa­pa­rot, ka­noil­la no­kat ja leh­mil­lä ni­met.

SYYS­KUUS­SA esit­te­lin vih­ti­läi­sel­lä mai­to­ti­lal­la maa­kuo­pan ää­rel­lä Eu­roo­pan mi­nis­te­reil­le, mi­ten nur­men sy­väl­le yl­tä­vät juu­ret pi­tä­vät maa­pe­rän tuot­ta­va­na ja si­to­vat run­saas­ti hiil­tä.

Vil­je­li­jöi­den pää­teh­tä­vä on tuot­taa ruo­kaa. Sa­mal­la he tuot­ta­vat mo­nia mui­ta­kin hyö­ty­jä. Pa­ran­ta­mi­sen va­raa on ai­na. Maa­pe­rän hii­len­si­don­ta on­kin il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa vil­je­li­jöi­den äs­sä hi­has­sa.

Maa­ta­lous on rat­kai­su­jen ala. Vil­je­li­jäm­me ovat kun­ni­an­pa­lau­tuk­sen­sa an­sain­neet.

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa