Keskusta
18.04.2018

Suomi ja Ruotsi yhteistyöhön elintarvikeviennissä

Haastamme elintarvikealan tarttumaan tähän tilaisuuteen.

Suomi ja Ruotsi ovat päättäneet lisätä yhteistyötään elintarvikeviennissä lujittaakseen kilpailuasemiaan suhteessa eurooppalaisiin naapureihinsa. Yhdessä haluamme luoda paremmat edellytykset elintarviketuotannon kasvattamiselle ja kilpailukykyiselle elintarvikeketjulle. Siksi lanseeraamme tänään Helsingissä suomalais-ruotsalaisen yhteistyösuunnitelman elintarvikeviennin lisäämiseksi.
Suomella ja Ruotsilla on paljon yhtäläisyyksiä, joihin voimme tukeutua niin elintarviketuotannossa kuin elintarvikeviennissäkin. Kyse on puhtaista, turvallisista ja laadukkaista elintarvikkeista sekä korkeasta innovaatioasteesta.

Kaikille näille tiedämme olevan yhä enemmän kysyntää vientimarkkinoilla. Strateginen yhteistyö Suomen ja Ruotsin, kahden pienehkön eurooppalaisen maan välillä voi antaa meille nykyistä paremmat lähtökohdat kansainvälisen kuluttajakunnan tavoittamiseen ja viennin kasvattamiseen.

Ruotsi vie tänä päivänä elintarvikkeita noin 4,9 miljardin ja Suomi noin 1,6 miljardin euron arvosta. Viennin lisääminen yhteistyön avulla antaa vahvemman pohjan molempien maiden elintarvikealan yritysten toiminnalle ja samalla erityisesti maaseudun työllisyyden tukemiselle.

Ruotsi lanseerasi viime vuonna vuoteen 2030 ulottuvan ruokastrategian, jolla tavoitellaan elintarviketuotannon lisäämistä kestävällä tavalla.

Yksi tärkeä keino tavoitteen saavuttamiseksi on elintarvikeviennin lisääminen. Siksi Ruotsin hallitus teki viime vuoden lopulla historiallisen suuren, 4,8 miljoonan euron panostuksen elintarvikkeiden vientiin. Suomen hallitus puolestaan antoi eduskunnalle ruokapoliittisen selonteon vuonna 2017. Selonteossa on linjattu poliittiset tavoitteet sekä tärkeysjärjestys niille toimenpiteille, jotka vuoteen 2030 mennessä on määrä toteuttaa.

Hallitus, eduskunta ja kaikki elintarvikesektorin toimijat ovat sitoutuneet toteuttamaan näitä tavoitteita. Yksi päämääristä on Suomessakin elintarvikeviennin lisääminen.Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus on kohdentanut noin viiden miljoonaa euroa etupäässä Business Finlandin toimintaan ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle.

Yhteistyömme elintarvikeviennin lisäämiseksi tarkoittaa paitsi maiden välistä strategista kanssakäymistä ja toinen toisiltamme oppimista, myös joukkoa käytännön toimenpiteitä. Pyrimme muun muassa löytämään yhteisiä verkkokaupparatkaisuja sekä digitaalisia alustoja, joilla houkuttelemme erityisesti kasvavilla markkinoilla ostajia pohjoismaisten tuotteiden äärelle.

Verkkokaupassa on elintarvikeviennin kannalta vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Esimerkiksi Japanissa 21 prosenttia kaikista elintarvikkeista ostetaan jo verkosta. Selvitämme myös mahdollisuutta logistiikkayhteistyöhön, esimerkiksi niin, että voisimme jatkossa tarjota yrityksillemme mahdollisuuden yhteisiin konttikuljetuksiin.

Tulemme myös lisäämään julkisten toimijoidemme osaamisen ja tiedon jakamista ja luomaan siten paremmat edellytykset markkinoille pääsylle ja myynnin kasvattamiselle uusilla markkinoilla. Yhteistyömme tulee näkymään myös kansainvälisillä elintarvikealan messuilla, joissa ostajat arvostavat pohjoismaiseen ruokaan liittyviä arvoja, kuten puhtautta, turvallisuutta ja muita meitä yhdistäviä tekijöitä.

Kansallisten osastokonseptien sijaan voimme jatkossa esiintyä yhteisellä osastolla ja saada näin tuotteillemme paremman näkyvyyden ja tueksemme laajemmat verkostot.

Sekä Suomen että Ruotsin alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden työllisyyden kasvun kannalta on tärkeää, että elintarvikealan yritykset ovat kilpailukykyisiä vientimarkkinoilla. Kilpailu globaaleilla markkinoilla on kovaa, ja strategisen yhteistyön turvin toivomme voivamme parantaa maidemme asemaa.

Sekä Suomi että Ruotsi tekevät töitä markkinoillepääsyn eteen EU:n ulkopuolisissa maissa, muun muassa Kiinassa. Kiina on esimerkiksi maailman suurin sianlihankuluttaja ja toisiltamme oppien voimme luoda parhaat edellytykset vientiponnisteluillemme.

Todellisen työn viennin eteen tekevät kuitenkin elintarvikealan yritykset itse, meidän roolimme on ainoastaan tarjota puitteet maidemme väliselle yhteistyölle sekä tukea avaamalla poliittisia ovia. Siksi haastammekin elintarvikealan tarttumaan tähän tilaisuuteen.

Yhdessä, maidemme välisen ja yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyön kautta luomme uusia reittejä elintarviketuotannon ja -viennin kasvattamiseksi.

JARI LEPPÄ
maa- ja metsätalousministeri, Suomi

SVEN-ERIK BUCHT
maaseutuministeri, Ruotsi

Kannanotto on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 18.4.2018