Keskusta
15.02.2014

Puun eri käyttömuodoilla ja pienellä- ja keskisuurella yritystoiminnalla ratkaiseva merkitys Suomen talouteen

Kansanedustaja Jari Leppä (Kesk) Sahayrittäjien Talvisavuilla Mikkelissä:

Puu on tärkein luonnonvaramme myös tulevaisuudessa. Metsäteollisuuden tuotteet tuottavat tällä hetkellä Suomelle eniten vientituloja. Samalla puun käyttö korvaa myös eri tarvikkeiden mm. energian tuontitarvetta. Sen eri käyttömuodot, myös täysin uudet tuotteet, ovat ratkaisevassa asemassa maamme talouden myönteiselle kehitykselle. Oma raaka-aine, investoinnit sen ympärille, tutkimus- ja kehittämistyö ja koko metsäklusterin toimivuus luovat mittavasti hyvinvointia kaikkialle Suomeen.

Sahayrittäjät muodostavat puunkäytön perustan joka puolella maata. He ovat puutuotteiden erikoisosaajia, joiden sahaamasta puutavarasta on vuosikymmenten aikana rakennettu ja rakennetaan tätä maata; koteja, tuotantolaitoksia, kesäasuntoja ym.  Sahayrittäjät edustavat maaseutu- ja pienyritystoimintaa, jonka merkitys on kuitenkin iso koko maalle. Siksi pienyritysten toimintaedellytyksiä on kohennettava, eikä vaikeutettava. Meille on vuosien saatossa syntynyt ylimitoitettu byrokratia ja hallinnollinen taakka, joka rasittaa pientä- ja keskisuurta yritystoimintaa, samalla se myös heikentää kilpailukykyämme. Myös EU:sta on tullut alalle ja Suomeen täysin sopimattomia säädöksiä.

Hallituksen viimeiset veroratkaisutkin ovat tehneet näille pienyrityksille hallaa. Myös henkilöyhtiöille on saatava kannusteita, jotta saamme uusia yrittäjiä, investointeja ja kehittämistyötä hyödyttämään kansantalouttamme. Arvonlisäveron alarajan nosto nykyisestä eurooppalaiselle tasolle. Hallinto- ja lupamenettelyjen yksinkertaistaminen. Alempiasteisen tiestön kunnosta huolehtiminen. Pienten sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten syöttötariffien alarajan lasku ja piensahojen sivutuotteiden, hakkeen ja purun saaminen energiatuen piiriin. Näillä toimilla varmistetaan myös kotimaisen uusiutuvan energian määrän kasvua.  Pienyritysasiamiehen tehtävän ja roolin nostaminen nykyisestä.

Pienyritykset muodostavat myös koko yhteiskunnalle erittäin pieniriskisen taloudentekijän. Siksi ne tarvitsevat kannusteita ja toiminnan esteiden purkamista.

Lisätietoja:
Jari Leppä
puh. 050 5113041