Keskusta
20.12.2019

Ministerin puheenvuoro budjettikeskustelussa Maa- ja metsätalousministeriön pääluokasta

Ministeri Lepän puheenvuoro to 19.12. Eduskunnassa

Arvoisa herra Puhemies!

Entistä kilpailukykyisempi maa- ja elintarviketalous sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Siinä kaksi painopistealuetta, jotka näkyvät erittäin vahvasti maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2020 budjetin ja toiminnan painopisteissä.

Kuten valiokunta mietinnössään painottaa, maa- ja metsätalous turvaavat osaltaan Suomen huoltovarmuutta. Kotimainen ruuantuotanto luo kestävän ruokajärjestelmän perustan ja metsien kestävä käyttö on taloutemme kulmakivenä.

Edelleen, yhdyn täysin valiokunnan huomioon siitä, miten merkittävä rooli maa- ja metsätaloudella on ratkaisijana ilmastohaasteissa. Riskienhallinta ja panostukset maaperän hyvään kasvukuntoon, hiilensidontakykyyn ja vesitalouden hallintaan ovat välttämättömiä.

Samoin valiokunnan huomio siitä, että kestävästi tuotetun ruuan kysynnän kasvu on iso mahdollisuus Suomelle. Edellytykset vastata kasvavaan kysyntään tuleekin turvata myös tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies!

Maatalouden kannattavuuteen ja investointien turvaamiseksi on tehty tuntuvia panostuksia vuoden 2020 budjettiin. Maatilojen investoinnit turvataan Maaseudun kehittämisrahasto Makeran lisäpääomituksella. Makeraa pääomitetaan 90,3 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Tästä hallitusohjelman mukaista lisäpääomitusta on 31 milj. euroa ja 1 milj. euroa porotalouden investointeihin tarkoitettua osuutta. Investointiavustusten avulla käynnistetään hankkeita, jotka synnyttävät työpaikkoja ja korvataan vanhentunutta kapasiteettia, parannetaan eläinten ja viljelijöiden hyvinvointia, edistetään ympäristön tilaa sekä lisätään uusiutuvan energian tuotantoa.

Maataloustuotannon säilymisen kannalta luonnonhaittakorvauksen merkitys on erittäin suuri, sillä luonnonhaittakorvaus mahdollistaa viljelyn pohjoisissa olosuhteissa. Siksi hallitus paikkaa luonnonhaittakorvausten 42 miljoonan euron vajeen vuonna 2020. Kannattava maatalous säilyttää maatilat elinvoimaisina ja pitää yllä maaseudun työllisyyttä ja kotimaista ruoantuotantoa.

Turvaamme maatalouden ympäristötoimet ja kohdennamme tuet aktiiviseen toimintaan. Maatalouden ympäristökorvausten 88 miljoonan euron vaje paikataan vuonna 2020 hallitusohjelman mukaisesti. Tuemme ilmastoystävällistä ruuantuotantoa ja lisäämme kotimaisten luomutuotteiden osuutta ruuantuotannossa. Uusien luomusitoumusten rahoitus vuonna 2020 turvataan, tähän kohdistetaan 5 miljoonaa euroa ensi vuoden budjetissa. Kilpailukyvyn vahvistamiseksi myös elintarvikevientiin satsataan.

Arvoisa Puhemies,

Luonnonvaratalouden määrärahoilla luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle. Lisäksi sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet sekä luodaan hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla. Luonnonvaratalouteen kuuluvat kala-, riista-, metsä- ja vesitalous sekä yleiset luonnonvara-asiat.

Toimialueen määrärahat kasvavat runsaalla 37 miljoonalla eurolla hallitusohjelmakirjausten myötä. Lisäpanostuksia esitetään vesivarojen käytön ja hoidon menoihin 1,4 miljoonaa, vesi- ja kalataloushankkeiden toteuttamiseen 3,5 milj. euroa, metsäluonnon hoidon edistämiseen 2,0 miljoonaa ja elinkeinokalatalouden edistämiseen miljoona euroa.

Erityisen merkittävä on 20 milj. euron panostus maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaan, joilla vahvistetaan hiilinieluja ja vähennetään maankäyttösektorin päästöjä.

Vesitalouden momenteille ja vesi- ja kalataloushankkeiden tukemiseen on sisällytetty 3 milj. euron kertaluonteinen lisämääräraha vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ja miljoonan euron lisäys tulvasuojeluun ja peltojen vesienhallintaan.

Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeeseen osoitetaan 3,1 milj. euroa ja vieraslajien torjuntaan 0,595 milj. euroa. Luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin toimenpiteisiin toimiin tulee vielä 0,2 milj. euroa.
Vesi- ja kalataloushankkeiden tukemiseen kohdistettu on kertaluonteisesti 6 milj. euroa vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen rakennetuissa vesistöissä. Toimenpiteitä jatketaan kansallisen kalatiestrategian pohjalta.

Metsäluonnon hoidon edistämisen momentille on lisätty hallitusohjelman mukaisesti 2 milj. euroa METSO-ohjelman toteutukseen. METSO-ohjelmaan on käytettävissä määrärahaa yhteensä 7 milj. euroa, jolla tuetaan yksityismetsien hyvää hoitoa ja turvataan metsien monimuotoisuutta. Kemera-tuen määrä säilyy ennallaan 56,2 milj. eurossa.