Keskusta
12.05.2020

Kausityöllä turvataan tilojen toimeentuloa ja huol­to­var­muutta

Kau­si­työn saa­ta­vuus on ol­lut kes­kei­nen pu­hee­nai­he koko ke­vään. Kau­si­työ­voi­ma kos­ket­taa eri­tyi­ses­ti mar­ja- ja vi­han­nes­ti­lo­ja.

Vuo­sit­tain näis­sä töis­sä työs­ken­te­lee noin 15 000 kau­si­työn­te­ki­jää, joka on noin kuu­si pro­sent­tia ti­lo­jen työ­voi­mas­ta. Kau­si­työ­voi­ma kos­ket­taa siis vain osaa ti­lois­ta. Val­ta­o­sa Suo­mes­sa tuo­te­tus­ta ruu­as­ta ja luon­non­va­ra-alan teh­tä­vis­tä hoi­de­taan edel­leen täy­sin ko­ti­mai­sel­la työ­voi­mal­la.

OSAL­LA TI­LOIS­TA ul­ko­mai­nen kau­si­työ­voi­ma on kui­ten­kin jo pit­kään hoi­ta­nut kas­vu­kau­den käyn­nis­tä­mi­seen vaa­dit­ta­vat työt ja var­mis­ta­nut, et­tä ti­lal­le ke­vääl­lä ja myö­hem­min kas­vu­kau­del­la tu­le­vien vä­hem­män ko­ke­nei­den työn­te­ki­jöi­den on tur­val­lis­ta työs­ken­nel­lä teh­tä­vis­sään.

Työ­voi­man saan­ti kos­ket­taa pait­si huol­to­var­muut­ta mut­ta myös yri­tyk­sen ta­lou­del­lis­ta toi­meen­tu­loa. Näil­lä ti­loil­la il­man li­sä­työ­voi­maa on pel­ko, et­tä sa­to­kau­den työt jää­vät hoi­ta­mat­ta ja pal­ve­lut tuot­ta­mat­ta.

Sik­si asi­aa läh­det­tiin rat­ko­maan pi­kai­ses­ti maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön joh­dol­la. Sel­vää oli, et­tä tar­vit­si­sim­me sekä ko­ti­mai­sen työ­voi­man kan­nus­tei­ta et­tä ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den vah­vaa työ­ko­ke­mus­ta is­tu­tus­kau­den vaa­ti­vim­piin töi­hin. Hal­li­tus päät­ti en­si­hä­tään sal­lia 1 500 kau­si­työn­te­ki­jän maa­han­tu­lon.

SA­MAAN AI­KAAN kan­nus­tim­me vah­vas­ti kaik­kia kyn­nel­le ky­ke­ne­viä ha­keu­tu­maan maa­seu­dun töi­hin. Yh­teis­työs­sä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön ja MTK:n sekä mui­den si­dos­ryh­mien kans­sa pol­kais­tiin käyn­tiin myös kau­si­työ­voi­ma­kam­pan­ja, jol­la ha­lut­tiin in­nos­taa laa­jas­ti ih­mi­siä ha­keu­tu­maan al­ku­tuo­tan­non teh­tä­viin.

Myös luon­non­va­ra-alan opis­ke­li­jat läh­ti­vät mu­kaan kau­si­työ­tal­koi­siin ja sa­mal­la ker­ryt­tä­mään opin­to­pis­tei­tä.

Niin ikään 4H jär­jes­tö on mu­ka­na yh­teis­työ­ver­kos­tos­sa, joka ak­ti­voi ja aut­taa nuo­ria saa­maan ke­sä­töi­tä maa- ja puu­tar­ha­ti­loil­ta.

Kau­si­työ­voi­man­tar­peen kas­va­es­sa koh­ti ke­sää, oli sel­vää, et­tä tar­vi­taan vie­lä koko sa­to­kau­den osal­ta kat­ta­va rat­kai­su työ­voi­man tur­vaa­mi­sek­si. Sik­si pää­tim­me yh­del­lä ker­taa laa­jas­ta kei­no­va­li­koi­mas­ta, jol­la tur­va­taan työ­voi­ma ti­loil­le.

AI­EM­MIN SO­VI­TUN 1 500 hen­ki­lön li­säk­si maa­han pää­see nyt vie­lä 3 000 kau­si­työn­te­ki­jää li­sää. Ko­ko­nai­suu­des­saan pää­tet­ty 4 500 hen­ki­löä ke­vään ja al­ku­ke­sän töi­hin vas­taa maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön te­ke­mää ar­vi­o­ta huol­to­var­muu­den kan­nal­ta kriit­ti­ses­tä työ­voi­man tar­pees­ta ke­vään ja al­ku­ke­sän osal­ta.

Myös EU-mai­den kan­sa­lais­ten maa­han­tu­lo kau­si­työ­hön sal­li­taan 14.5 al­ka­en. Li­säk­si sa­to­kau­del­le ke­sä­kuun alus­ta syys­kuun lop­puun tul­laan ar­vi­oi­maan vie­lä oma kau­si­työn­te­ki­jöi­den tar­ve, ko­ti­maan työl­li­syys­ti­lan­ne ja ra­joi­tuk­set huo­mi­oi­den.

Jot­ta hel­po­tam­me ko­ti­maas­sa ole­vien työn­ha­ki­joi­den ti­lan­net­ta, tul­laan työt­tö­myys­tur­van suo­ja­o­saa ko­rot­ta­maan ja liik­ku­vuu­sa­vus­tus­ta laa­jen­ta­maan. Jat­kos­sa myös luo­pu­mis­tu­en saa­jat voi­vat mää­rä­ai­kai­ses­ti teh­dä palk­ka­työ­tä me­net­tä­mät­tä kor­vaus­taan.

Olen tyy­ty­väi­nen, et­tä voim­me vas­ta­ta yrit­tä­jien huo­leen kau­si­työ­voi­man saan­nis­ta ja sa­mal­la pa­nos­taa ko­ti­mai­seen työ­voi­maan kan­nus­teil­la. Mo­lem­pia rat­kai­su­ja tar­vit­tiin täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa.

Kirjoitus on julkaistu Suomemaassa 12.5.2020